RODO

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL z póź.zm. zw. dalej RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul Jeleniogórskiej 7, kod pocztowy 58-400, tel. 744 25 59, email: sekretariat@sp2kg.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jan Suchecki; kontakt: email: nikon50@wp.pl lub pisemnie pod adresem szkoły.

3.  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym i adekwatnym do celów realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w szczególności w: ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawie  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawie  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawie 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

4. Dane  osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następującym celach:

 a) w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

 b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

 c) do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

 d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 e) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

5. W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie szkoły i jej otoczenia Państwa wizerunek jest przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia. Obraz monitoringu jest rejestrowany, przechowywany i przeglądany – zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem monitoringu wizyjnego.

6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa wymaga Państwa oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Polityce Ochrony Danych Osobowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, otrzymania kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) oraz prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

KLAUZULE DO POBRANIA