ZAPISY DO KL. 1 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZANOWNI RODZICE!
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH
W KAMIENNEJ GÓRZE, UL. JELENIOGÓRSKA 7,

OGŁASZA ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ  W DN. OD 7 DO 31 STYCZNIA 2020 R.

NA PODSTAWIE:

1. Zgłoszenia dokonanego przez rodziców -  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - załącznik.
2. Wniosku złożonego przez rodziców - dla dzieci spoza obwodu szkoły, w miarę posiadanych wolnych miejsc - załącznik.

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ NA PODSTAWIE:

1. Wniosku (pisemnej zgody) złożonego przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem - załącznik.
2. Zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia dziecka.
3. Uzyskanych przez dziecko pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej.

UWAGA: W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc będzie mniejsza niż liczba dzieci chętnych i spełniających w/w warunki, o przyjęciu do klasy sportowej zdecydują wyniki prób sprawności fizycznej.