Dla rodziców

 


 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

TERMIN

RODZAJ SPOTKANIA

TEMATYKA OGÓLNA

12 IX 2018 r.

 • kl. 1 – 3  godz. 15:30
 • kl. 4 – 8  godz. 17:00

zebranie ogólne

Sprawy organizacyjne. Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły oraz dokumentacją.

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.

10 X 2018 r.

 • od godz. 15:30

 otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą i/lub nauczycielami uczącymi.

21 XI 2018 r.

 • kl. 1 – 3  godz. 17:00
 • kl. 4 – 8  godz. 15:30

zebranie ogólne

Omówienie postępów w nauce i zachowaniu oraz spraw bieżących zespołu klasowego i szkoły.

Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń związanych  z używaniem substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

12 XII 2018 r.

 • od godz. 15:30

 otwarta środa

 
 

Spotkania indywidualne z wychowawcą i/lub nauczycielami uczącymi.

17 XII 2018 r.

 

Pisemne poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

25 I 2019 r. (piątek)

 • kl. 1 – 3  godz. 15:30
 • kl. 4 – 8  godz. 17:00

zebranie ogólne

Podsumowanie pracy w I sem.: omówienie wyników klasyfikacji, realizacja oferty edukacyjnej szkoły. Profilaktyka grypy. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

13 III 2019 r.

 • kl. 1 – 3  godz. 17:00
 • kl. 4 – 8  godz. 15:30

zebranie ogólne

Omówienie postępów w nauce i zachowaniu oraz spraw bieżących zespołu klasowego i szkoły.

Bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek.

10 IV 2019 r.

 • od godz. 15:30

 otwarta środa

Spotkania indywidualne z wychowawcą i/lub nauczycielami uczącymi.

15 V 2019 r.

 • kl. 1 – 3  godz. 15:30
 • kl. 4 – 8  godz. 17:00

zebranie ogólne

Omówienie postępów w nauce i zachowaniu oraz  spraw bieżących zespołu klasowego.

Pisemne poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

SZANOWNI RODZICE!
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH        

  W KAMIENNEJ GÓRZE, UL. JELENIOGÓRSKA 7,
OGŁASZA ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ
W DN. OD 15 DO 30 LISTOPADA

 

NA PODSTAWIE:

1. Zgłoszenia dokonanego przez rodziców dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Wniosku złożonego przez rodziców dla uczniów spoza obwodu szkoły, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ NA PODSTAWIE:

1. Wniosku (pisemnej zgody) złożonego przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem.

2. Zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia dziecka.

3. Uzyskanych przez dziecko pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej.

UWAGA: W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc będzie mniejsza niż liczba dzieci chętnych i spełniających w/w warunki, o przyjęciu do klasy sportowej zdecydują wyniki prób sprawności fizycznej.

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ DLA DZIECI W WIEKU 6 LAT

Na podstawie wniosku złożonego przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym korzystają  z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 CO SIĘ ZMIENI W NOWYM ROKU SZKOLNYM

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

730 – 1530

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0700-1530

0700-1530

0700-1530

0700-1530

0700-1530

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA  SZKOLNEGO W R. SZK. 2018/2019

POKÓJ NR 17 TEL. 757442559 WEW. 123

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

800-1400

 

800-1530

 

900-1530

 

 

 800-1530

 

 

800-1530

 

Pliki do pobrania