Oferta edukacyjna

SZANOWNI RODZICE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze
ma zaszczyt przedstawić Wam ofertę edukacyjną
 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej
 w roku szkolnym 2019/2020 ur. w 2012 i 2013.
Nowoczesna baza oraz wykwalifikowana kadra zapewniają
 wysoką jakość usług edukacyjnych!

 

 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców. Dzieci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wnioski będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

 

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy:

 • naukę języka angielskiego i niemieckiego ,
 • naukę pływania w ramach obowiązkowych zajęć ruchowych w klasach ogólnych 4-8 i w klasach sportowych 1-8,
 • naukę tańca towarzyskiego w klasach sportowych,
 • korzystanie z platformy edukacyjnej,
 • tworzymy klasy sportowe już od klasy pierwszej (zapisy w sekretariacie szkoły)

           Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy I sportowej jest złożenie przez rodziców następujących dokumentów:

 • zaświadczenia  lekarskiego  o stanie zdrowia dziecka umożliwiającym naukę w klasie sportowej,
 • oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.

          O przyjęciu do klasy sportowej decyduje komisja rekrutacyjna. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowo proponujemy zajęcia pozalekcyjne:          

 • koła zainteresowań

Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00,
 • opiekę dydaktyczno- wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach 700-1530,
 • odprowadzanie uczniów do świetlicy środowiskowej,
 • zajęcia wychowania fizycznego w trzech salach sportowych,
 • opiekę logopedyczną,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • opiekę pielęgniarską.

Udostępniamy uczniom:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną,
 • dwie sale do zajęć rekreacyjno- sportowych i gimnastyki korekcyjnej,
 • miejsce zabaw z Programu „Radosna Szkoła”,
 • nowoczesną pracownię przyrodniczą,
 • boisko z nawierzchnią tartanową,
 • dwie pracownie informatyczne,
 • laboratorium językowe,
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię,
 • nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne:                                                                    

 • Festyn Rodzinny,
 • Turniej Gier i Zabaw,                                                                                                          
 • Turniej Bezpieczna i Życzliwa Szkoła,
 • Otwarte Zawody Pływackie,
 • Święto Szkoły z  prezentacją oferty edukacyjnej,                                       
 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje,
 • Wycieczki i rajdy,
 • „Zielone szkoły”,
 • Liczne imprezy okolicznościowe.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH

  UL. JELENIOGÓRSKA 7

58-400 KAMIENNA GÓRA

TEL. (075) 744 25 59

FAX. (075) 744 77 19 

www.sp2kamiennag.szkolnastrona.pl