Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2kamiennag.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2010.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Szkolnastrona.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Maguda, e-mail: maguda1@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 744 25 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkolnego prowadzą dwa wejścia główne. Wejście przy ul. Szkolnej - dostępne w godzinach pracy szkoły -  jest pod stałym nadzorem pracownika ochrony. Drugie wejście do szkoły znajduje się przy ul. Jeleniogórskiej w pobliżu przystanku autobusowego, który mieści się po drugiej stronie ulicy.  Z uwagi na duży ruch należy zachować szczególną ostrożność. Przejście dla pieszych jest oznakowane, zabezpieczone wysepką, a przy schodach prowadzących do budynku szkolnego są barierki. Godziny otwarcia drzwi wejściowych są określone i dostosowane do potrzeb uczniów dojeżdżających.  O wyznaczonych porach pracownik szkoły pełni dyżur na portierni. W przypadku zamknięcia drzwi głównych można posłużyć się dzwonkiem zamieszczonym w przedsionkach.  Korytarze wewnątrz budynku  są szerokie, dostępne dla osób poruszających się na wózkach, natomiast do przemieszczania się na inne kondygnacje służy winda znajdująca się przy wejściu głównym od ulicy Szkolnej. W obsłudze windy pomaga pracownik szkoły.  Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych mieści się na parterze. Przy ul. Szkolnej znajduje się parking szkolny, dostępny dla osób niepełnosprawnych, ale miejsca parkingowego nie wyznaczono.  Przy ul. Jeleniogórskiej nie ma parkingu szkolnego. Z uwagi na charakter pracy szkoły wejście do budynku szkolnego z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest możliwe  wyłącznie za zgodą dyrektora i pod nadzorem pracownika szkoły. Szkoła zatrudnia surdopedagoga, tyflopedagoga. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Aplikacje mobilne

Na stronie internetowej szkoły jest bezpłatna aplikacja e-dziennika. 

Informacje dodatkowe